C13th fragment of ‘Catholicon’ – John of Genoa (Balbus)

£795.00